Ukrajinskí utečenci hľadajú bezpečie a chcú pracovať

„Sme tu s deťmi v bezpečí?“
„Kde môžeme pracovať?“
„Ďakujeme vám.“
Tieto vety najčastejšie vyslovovali ukrajinskí utečenci po tom, ako sa z hranice dostali na fary cirkevných zborov, do rodín a ubytovacích zariadení spojených s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku.

Od začiatku marca 2022 poskytovala Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku humanitárnu pomoc utečencom, ktorí opustili svoje domovy v dôsledku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine.
Aktivity pomoci boli zamerané na núdzové potreby tisícok ľudí prekračujúcich východnú hranicu Slovenska s Ukrajinou. Rýchla a efektívna reakcia na meniace sa potreby utečencov prichádzajúcich na Slovensko bola možná vďaka projektovej podpore z Diakonie Katastrophenhilfe z Nemecka.
Aj vďaka diakonickej pomoci a enormnému nasadeniu projektových spolupracovníkov a množstvu dobrovoľníkov našli ukrajinské matky s deťmi, maloletí a mladiství bez sprievodu, starší ľudia a ľudia so zdravotnými postihnutiami podporu a prijatie v bezpečí po prekročení východnej hranice.
Prvá intenzívna materiálna a potravinová pomoc bola poskytovaná v režime 24/7 na hraničnom priechode Vyšné Nemecké v humanitárnom stane koordinovaným Evanjelickou diakoniou. Do stanu boli distribuované potravinové balíčky zo skladu prenajatého pre potreby humanitárnej pomoci k hranici blízkych Pozdišovciach.
Ďalšia pomoc bola zameraná na podporu potrieb ukrajinských utečencov, ktorí našli útočisko a prijatie v cirkevných zboroch ECAV, v rodinách a ubytovacích zariadeniach ECAV po celom Slovensku. Z projektu humanitárnej pomoci pre ukrajinských utečencov z Diakonie Katastrophenhilfe sme finančne v 30 cirkevných zboroch a ubytovniach podporili stravovacie a potravinové potreby, vybavenie domácimi spotrebičmi a hygienickými potrebami.
Situácia s utečeneckou krízou sa vyvíja a s ňou sa menia aj potreby, ktoré súvisia so životom ukrajinských utečencov. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku reflektuje potreby a s nemeckým partnerom intenzívne komunikuje o následnej starostlivosti a podpore ukrajinských utečencov ako aj domácich pracovníkov a dobrovoľníkov v ubytovacích kapacitách ECAV.
Dňa 10.6.2022 sa uskutočnilo na Ústredí Evanjelickej diakonie v Bratislave spoločné stretnutie zástupcov Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a Protestanskej agentúry pre diakoniu a rozvoj – Diakonie Katastrophenhilfe s cieľom informovania o vývoji situácie na Slovensku, zhodnotenia využitia doterajšej pomoci, monitorovania aktuálnych potrieb v ubytovacích kapacitách a príprave ďalšej spolupráce. Prebrali sme aj detaily, ktoré sa týkajú humanitárnej krízy, integrácie utečencov, postojov v spoločnosti s ohľadom na podporu domácich občanov a dôsledkov zvyšovania výdavkov na energie.
Stretnutie pokračovalo pracovným výjazdom a návštevou ubytovacích zariadení na západnom Slovensku s najväčšími počtami prijatých ľudí z Ukrajiny, v Misijnom stredisku ECAV v Matejkovej a Agapé – Svätý Jur, ubytovacom a školiacom zariadení ECAV, v ktorých je t. č. ubytovaných 55 ukrajinských utečencov.

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, dobrovoľníkom a partnerom, ktorí akokoľvek pomáhali a pokračujú v pomoci ukrajinským ľuďom. Pretože v miestach ubytovania utečencov sú často mnohoraké činnosti pomoci na bedrách malého počtu domácich, ich vystriedanie a povzbudenie dávame do pozornosti. Ďakujeme.