Svetový luteránsky zväz podporil Evanjelickú spojenú školu v Prešove a ich prácu s novými žiakmi z Ukrajiny

Krátko po vypuknutí vojnového konfliktu a po prvej vlne príchodu Ukrajincov, utekajúcich pred vojnou na Slovensko, bolo nevyhnutné riešiť otázku začlenenia školopovinných ukrajinských detí v slovenských školách. Takejto výzve čelila aj Evanjelická spojená škola v Prešove, ktorá sa k prijímaniu žiakov z Ukrajiny okamžite postavila kladne. S pribúdajúcim počtom žiakov bolo potrebné riešiť aj personálne vybavenie školy, nakoľko ukrajinskí žiaci nevedeli rozprávať po slovensky. Riaditeľovi ESSPO sa podarilo nájsť asistentku, ktorej ponúkol pracovnú pozíciu, s financovaním ktorej pomohol Svetový luteránsky zväz. Projekt Evanjelickej spojenej školy podporil sumou 14 996 EUR.

„Naším cieľom bolo zamestnať 1 pracovníčku na pozícii asistent učiteľa od 01.09.2022, ktorá by pomáhala pri integrácii ukrajinských žiakov do vzdelávacieho procesu, pomáhala pri pochopení učiva v slovenskom jazyku, pomáhala žiakom prekladať zadané úlohy a takisto pomáhala pri trávení voľného času po skončení vyučovania (školský klub detí),“ popisuje základnú myšlienku projektu riaditeľ školy, Marián Damankoš.

Ako ďalej uvádza riaditeľ, proklamovaný cieľ projektu bol dosiahnutý: „Podarilo sa nám nájsť ženu, ktorá pochádza z Ukrajiny, hovorí po slovensky, pretože študovala v Prešove a bola ochotná nastúpiť najprv ako dobrovoľníčka, neskôr ako platená asistentka pre žiakov z Ukrajiny. Počas jej pobytu v našej škole realizovala komunikovala s ukrajinskými rodičmi žiakov, prekladala potrebné dokumenty zo slovenského jazyka do ukrajinského a naopak, pomáhala ukrajinským rodičom pri vybavovaní potrebných dokladov (napr. Lekárske potvrdenie a pod.), doučovala ukrajinských žiakov slovenský jazyk, pomáhala ukrajinským žiakom pri prácach v škole a pri vypracovávaní domácich úloh, vypomáhala v základnej škole a v školskom klube detí, spoluorganizovala Deň Ukrajiny a pomáhala pri iných benefičných aktivitách školy na podporu Ukrajincov a pri ich integrácii na Slovensku.“

Pri implementácii projektu sa škola musela vysporiadať s komplikáciami na úradoch pri vybavovaní pracovného povolenia pre ukrajinskú asistentku, ale taktiež s veľmi citlivými záležitosťami, ktorými boli psychické problémy niektorých ukrajinských žiakov v súvislosti s prekonávaním povojnových tráum.

Celkovo však možno povedať, že napriek výzvam, ktorým škola musela čeliť, projekt prebehol veľmi dobre. „Veľmi dôležitým benefitom projektu je došlo k čiastočnej alebo úplnej integrácii viac ako 25 žiakov z Ukrajiny, ktorí boli žiakmi Evanjelickej základnej školy. V priebehu školského roku 2022/2023 bolo v EZŠ umiestnených vždy od 10 do 20 žiakov z Ukrajiny, ktorí boli v opatere našej asistentky Dariie. K septembru 2023 evidujeme v EZŠ 20 ukrajinských žiakov a 1 žiaka v gymnáziu. Dariia je v súčasnosti zamestnaná ako vychovávateľka v Školskom klube detí a začala kvalifikačné štúdium pedagogiky, aby sa tejto práci mohla venovať aj v budúcnosti.“