Podpora vybavenia a ľudských zdrojov pri pomoci odídencom z Ukrajiny v MEMC ICHTHYS vo Voeľkom Slavkove

Podpora vybavenia a ľudských zdrojov pri pomoci odídencom z Ukrajiny v MEMC ICHTHYS vo Voeľkom Slavkove

Mládežnícke centrum ICHTHYS sa po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine veľmi aktívne zapojilo do nepretržitej pomoci odídencom z Ukrajiny a tak vo veľkej miere participovalo na aktivitách cirkvi zameraných na pomoc Ukrajine. Bez váhania poskytlo svoje ubytovacie priestory a taktiež personálne kapacity už v prvých dňoch na transport odídencov z hraničných priechodov a na ubytovanie vo Veľkom Slavkove.

Svetový luteránsky zväz ochotne podporil tieto aktivity schválením projektu, ktorého cieľom bolo zabezpečiť odídencom z Ukrajiny bývajúcim v MEMC ICHTHYS, ale aj v blízkom okolí, bezodplatnú pomoc pri ich “nútenom” pobyte na Slovensku. Slovami riaditeľa mládežníckeho centra „táto pomoc spočívala hlavne v poskytnutí ubytovania a stravy, osobnej asistencie pre začlenenie do pracovného a sociálneho života na Slovensku, zabezpečenie lekárskej starostlivosti, pomoc pri komunikácii s orgánmi štátnej správy (úrad práce, sociálna poisťovňa), zabezpečenie školskej dochádzky, pomoc s nákupmi a transportom“. Základným zámerom projektu bolo teda dokúpiť potrebné vybavenie nutné na to, aby odídencom z Ukrajiny mohlo byť poskytnuté ubytovanie s potrebným vybavením a zároveň zabezpečiť potrebnú asistenciu so základnými činnosťami každodenného života spojených s životom v inej krajine. Zariadenie ICHTHYS bolo mimoriadne vyťažené predovšetkým v prvých mesiacoch vojnového konfliktu v roku 2022, situácia sa stabilizovala v jeseni 2022.

Aktivity mládežníckeho centra v pomoci odídencom z Ukrajiny podporil Svetový luteránsky zväz schválením projektového zámeru a dotáciou vo výške 9 825 eur.