Koordinácia humanitárnej pomoci pre ukrajinských utečencov Martin

Komunitné centrum v Martine podporené Svetovým luteránskym zväzom
Komunitné centrum v Martine pri Biblickej škole sa zapojilo do projektov Svetového luteránskeho zväzu so žiadosťou o podporu rozšírenia kapacity Komunitného centra v oblasti ľudských zdrojov s cieľom zachovať funkčnosť Ukrajinského komunitného centra v Martine ktoré od marca 2022 zabezpečovalo aj zabezpečuje komplexnú humanitárnu pomoc pre odídencov v okrese Martin. Vďaka projektu mohli byť zamestnané dve koordinátorky, ktoré aktivity Komunitného centra z veľkej časti zabezpečovali a súčasne koordinovali prácu dobrovoľníkov. Ukrajinské komunitné centrum aj vďaka tomuto projektu poskytovalo a aj poskytuje komplexnú humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú v meste aj okrese Martin.
K hlavným aktivitám Komunitného centra patrí riadenie a distribúcia registrovaného výdaja trvanlivých potravín, hygienických potrieb a šatstva odídencom, zabezpečovanie dodávok trvanlivých potravín, hygienických potrieb a šatstva, organizácia kurzov slovenčiny a počítačových kurzov pre dospelých odídencov, organizácia slovensko-ukrajinských večerov, organizácia výletov, detský kútik pre deti (nepretržite v pracovných dňoch od 14:00 do 17:00), možnosť online spojenia odídencov s Ukrajinou (nepretržite v pracovných dňoch od 14:00 do 17:00), aktivity pre dôchodcov (spravidla raz týždenne) a nepretržité poradenstvo v právnej a sociálnej oblasti, ubytovania, sociálnych príspevkov, zdravotnej starostlivosti, zamestnania, umiestnenie detí do škôl a pod.
Projekt veľmi pozitívne ovplyvnil život ukrajinských odídencov okrese Martin. Prostredníctvom projektu sa mesačne rozdala materiálna pomoc min. v hodnote 3000€ (hodnota šatstva nie je zahrnutá v tejto sume, keďže sa jednalo a darovaný second-hand). V roku 2022 UKC slúžili cca 900 odídencom (z toho cca 750 žien, 550 detí a teenagerov, 60 ZŤP a 150 dôchodcov). Služba koordinátorov a aktivity, ktoré zabezpečovali výrazne prispeli ku zlepšeniu kvality ich života pomocou materiálneho zabezpečenia, istoty vypočutia a vyriešenia ich sociálnych, zdravotných a ubytovacích problémov.
Svetový luteránsky zväz podporil činnosť Komunitného centra dotáciou vo výške 14 785 eur.